Abkommen zwischen Deutschland und Ungarn über kulturelle Zusammenarbeit

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Gesetzestext
fertig
Titel: Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Ungarn über kulturelle Zusammenarbeit
Abkürzung:
Art: Völkerrechtlicher Vertrag
Geltungsbereich:
Rechtsmaterie: Vereinbarung kultureller Zusammenarbeit
Fundstelle: Bundesgesetzblatt (Deutschland), Jahrgang 2000, Teil II, Nr. 10 (Tag der Ausgabe 15. März 2000), Seite 479–486
Fassung vom: 1. März 1994
Ursprungsfassung:
Bekanntmachung: 16. Dezember 1999
Inkrafttreten: 1. März 1994 (vorläufig), 7. Juni 2005 [1]
Anmerkungen: zum Hören und Herunterladen: (deutsch)
(magyar)
aus: {{{HERKUNFT}}}
Quelle: Commons
siehe auch Kulturabkommen
Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia
Bild
[[Bild:{{{BILD}}}|200px]]
Um eine Seite zu bearbeiten, brauchst du nur auf die entsprechende [Seitenzahl] zu klicken. Weitere Informationen findest du hier: Hilfe
[[Index:|Indexseite]]


[479]

Bekanntmachung

Bekanntmachung über die vorläufige Anwendung des deutsch-ungarischen Abkommens über kulturelle Zusammenarbeit
Vom 16. Dezember 1999


Das in Bonn am 1. März 1994 unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Ungarn über kulturelle Zusammenarbeit wird nach seinem Artikel 17 Abs. 1 nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts

seit dem 1. März 1994

vorläufig angewendet; das Abkommen wird nachstehend veröffentlicht.

Mit der vorläufigen Anwendung dieses Abkommens wird das Abkommen vom 6. Juli 1977 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Ungarischen Volksrepublik über kulturelle Zusammenarbeit (BGBl. 1978 II S. 878) nicht mehr angewendet.

Berlin, den 16. Dezember 1999
Auswärtiges Amt
Im Auftrag
Dr. HilgerAbkommen

Egyezmény

Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Ungarn über kulturelle Zusammenarbeit
Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kulturális együttműködésről
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und
die Regierung der Republik Ungarn –
A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya
és
a Magyar Köztársaság Kormánya
in dem Bestreben, die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu festigen und das gegenseitige Verständnis zu vertiefen, attól a törekvéstől vezérelve, hogy megszilárdítsák a két ország közötti kapcsolatokat és elmélyítsék a kölcsönös megértést,
in der Überzeugung, daß der kulturelle Austausch die Zusammenarbeit zwischen den Völkern sowie das Verständnis für die Kultur und das Geistesleben sowie die Lebensformen anderer Völker fördert, abban a meggyőződésben, hogy a kulturális kapcsolatok erősítik a népek közötti együttműködést, valamint a más népek kultárája, szellemi élete és életformái iránti megértést,
eingedenk des historischen Beitrags beider Völker zum gemeinsamen kulturellen Erbe Europas und in dem Bewußtsein, daß Pflege und Erhalt von Kulturgütern verpflichtende Aufgaben sind, [480] emlékezve a két nép történelmi hozzájárulására Európa közös kulturális örökségéhez, és tudatában annak, hogy a kulturális javak ápolása és megőrzése kötelező jellegű feladat,
auf der Grundlage des Vertrags vom 6. Februar 1992 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Ungarn über freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa – a Németországi Szővetségi Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a baráti együttműködésről és az európai partnerségről 1992. február 6-án megkötött Szerződés alapján
sind wie folgt übereingekommen: az alábbiakban állapodott meg:

Artikel 1

(1) Die Vertragsparteien werden die kulturellen Beziehungen zwischen der Bevölkerung beider Länder in allen Bereichen einschließlich Bildung und Wissenschaft und auf allen Ebenen weiterentwickeln und ausbauen und damit zur europäischen kulturellen Identität beitragen.

1. cikk

(1) A Szerződő Felek minden területen és minden szinten kiépítik és továbbfejlesztik a két ország lakossága közötti kulturális kapcsolatokat, beleértve az oktatást és a tudományt is, és ezzel hozzájárulnak az európai kulturális identitáshoz.
(2) Die Vertragsparteien werden auch im Rahmen internationaler Organisationen und Institutionen ihre Zusammenarbeit verstärken.
(2) A Szerződő Felek erősítik együttműködésüket a nemzetközi szervezetek és intézmények keretében is.

Artikel 2

Die Vertragsparteien gehen davon aus, daß die kulturelle Zusammenarbeit vor allem auf unmittelbarem Wege erfolgt. Sie erleichtern und ermutigen die partnerschaftliche Zusammenarbeit auf regionaler und lokaler Ebene.

2. cikk

A Szerződő Felek abból indulnak ki, hogy a kulturális együttműködés mindenekelőtt közvetlen úton valósul meg. Megkönnyitik és ösztönzik a regionális és helyi szintű partneri együttműködést.

Artikel 3

Um eine bessere Kenntnis der Kunst, der Literatur und verwandter Gebiete des anderen Landes zu vermitteln, werden die Vertragsparteien entsprechende Maßnahmen durchführen und einander dabei im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen, insbesondere

3. cikk

A Szerződő Felek megfelelő intézkedéseket foganatosítanak a másik ország művészetének, irodalmának és az ezekkel rokon területeinek jobb megismerése érdekében és ennek során lehetőségeik szerint támogatják egymást, kulönösen
1. bei Gastspielen von Künstlern und Ensembles, bei der Veranstaltung von Konzerten, Theateraufführungen und anderen künstlerischen Darbietungen;
1. művészek és együttesek vendégjátékainál, hangversenyek rendezésében, színházi és más művészeti előadásoknál,
2. bei der Durchführung von Ausstellungen sowie der Organisation von Vorträgen und Vorlesungen;
2. kiállítások rendezésében, valamint előadások és egyetemi előadások szervezésében,
3. bei der Organisation gegenseitiger Besuche von Vertretern der verschiedenen Gebiete des kulturellen Lebens, insbesondere der Literatur, der Musik, der darstellenden und bildenden Künste, der angewandten Kunst und der Volkskunst, zur Entwicklung der Zusammenarbeit, zum Erfahrungsaustausch sowie zur Teilnahme an Tagungen und ähnlichen Veranstaltungen;
3. a kulturális élet kulönböző területei képviselőinek[ER 1] az együttmiködés[ER 2] fejlesztése, tapasztalatcsere valamint a konferenciákon és hasonló rendezvényeken való részvétel céljából történő kölcsönös utazásainak megszervezésében, kulönös tekintettel az irodalomra, a zenére, az előadó-, a képző-, az ipar-, a fotó- és a népművészetekre,
4. bei der Förderung von Kontakten auf den Gebieten des Verlagswesens, der Bibliotheken, der Archive und Museen sowie bei dem Austausch von Fachleuten und Material;
4. a kiadói, könyvtári, levéltári, múzeumi kapcsolatok elősegítése, valamint szakemberek és anyagok cseréje során,
5. bei Übersetzungen von Werken der schöngeistigen und wissenschaftlichen Literatur und der Fachliteratur.
5. a szépirodalmi, tudományos, valamint szakirodalmi művek fordításában.

Artikel 4

(1) Die Vertragsparteien werden sich bemühen, allen interessierten Personen breiten Zugang zu Sprache, Kultur, Literatur und Geschichte des anderen Landes entsprechend ihren innerstaatlichen Rechtsnormen zu ermöglichen. Sie unterstützen entsprechende staatliche und private Initiativen und Institutionen. Sie ermöglichen und erleichtern im jeweils eigenen Land Förderungsmaßnahmen der anderen Vertragspartei und die Unterstützung lokaler Initiativen und Einrichtungen.

4. cikk

(1) A Szerződő Felek arra törekednek, hogy – belső állami jogszabályaiknak megfelelően – lehetővé tegyék minden érdekelt személy számára a másik ország nyelvéhez, kultúrájához, irodalmához és történelméhez való széleskörű hozzájutást. Támogatják az ezirányú állami és privát kezdeményezéseket és – intézményeket. Lehetővé teszik és megkönnyítik saját országukban a másik Fél ezt szolgáló intézkedéseit, valamint a helyi kezdeményezések és intézmények támogatását.
(2) Dies gilt für den Ausbau der Sprachkenntnisse an Schulen, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen, einschließlich denen der Erwachsenenbildung. Maßnahmen der Sprachförderung sind insbesondere:
(2) Ez érvényes a nyelvismeretek terjesztésére az iskolákban, felsőoktatási s más oktatási intézményekben, beleértve a felnőttoktatási intézményeket. A nyelvtanulást elősegítő intézkedések közé főként az alábbiak tartoznak:
– Vermittlung und Entsendung von Lehrern, Lektoren und Fachberatern;
– tanárok, lektorok és szaktanácsadók kiközvetítése és küldése,
– Bereitstellung von Lehrbüchern und Lehrmaterial sowie die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Lehrbüchern;
– tankönyvek és tananyagok rendelkezésre bocsátása, valamint a tankönyvfejlesztésben való együttműködés,
– die Teilnahme von Lehrern und Studenten an Aus- und Fortbildungskursen, die von der anderen Seite durchgeführt [481] werden sowie ein Erfahrungsaustausch über moderne Technologien des Fremdsprachenunterrichts;
– oktatók és hallgatók részvétele a másik Fél által szervezett alap- és továbbképző tanfolyamokon, valamint tapasztalatcsere az idegennyelv oktatásának korszerű technológiáiról,
– die Nutzung der Möglichkeiten, die Hörfunk und Fernsehen für die Kenntnis und Verbreitung der jeweils anderen Sprache bieten.
– a rádió és a televízió által nyújtott lehetőségek kihasználása a másik nyelv megismerésében és terjesztésében.
(3) Die Vertragsparteien werden zusammenarbeiten in dem Bemühen, in den Lehrbüchern eine Darstellung der Geschichte, Geographie und Kultur des anderen Landes zu erreichen, die das bessere gegenseitige Verständnis fördert.
(3) A Szerződő Felek együtt fognak működni annak elérése érdekében, hogy a tankönyvekben úgy mutassák be a másik ország történelmét, földrajzát és kultúráját, hogy az a jobb, kölcsönös megértést segítse elő.

Artikel 5

Die Vertragsparteien unterstützen die Zusammenarbeit in allen ihren Formen in den Bereichen der Wissenschaft und des Bildungswesens einschließlich der Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen, allgemein- und berufsbildender Schulen, Organisationen und Einrichtungen der nichtschulischen beruflichen Bildung und Weiterbildung für Erwachsene, der Schul- und Berufsbildungsverwaltungen, anderer Bildungs- und Forschungseinrichtungen und deren Verwaltungen, der Bibliotheken und Archive sowie der Denkmalpflege. Sie ermutigen diese Institutionen in ihren Ländern

5. cikk

A Szerződő Felek támogatják az együttműködés minden formáját a tudomány és az oktatás területén, beleértve a felsőoktatási intézményeket és a tudományos szervezeteket, a köz- és szakoktatási intézményeket, a felnőttek iskolán kívüli szakképzésének és továbbképzésének szervezeteit és intézményeit, a köz- és szakoktatási igazgatást, más oktatási és kutatóintézményeket és azok igazgatását, a konyvtárakat és levéltárakat, valamint a műemlékvédelmet. Ezen intézményeket országaikban arra osztönzik, hogy
1. zur Zusammenarbeit auf allen Gebieten, die von gemeinsamem Interesse sind;
1. működjenek együtt minden kozös érdekeltségű területen,
2. die gegenseitige Entsendung von Delegationen und Einzelpersonen zum Zweck der Information und des Erfahrungsaustauschs einschließlich der Teilnahme an wissenschaftlichen Konferenzen und Symposien zu unterstützen;
2. támogassák delegációk és egyének kölcsönös utazásait információ- és tapasztalatcsere céljából, beleértve a tudományos konferenciákon és szimpóziumokon való részvételt,
3. den Austausch von Wissenschaftlern, Hochschulverwaltungspersonal, Lehrkräften, Ausbildern, Doktoranden, Studenten, Schülern und Auszubildenden zu Informations-, Studien-, Forschungs- und Ausbildungsaufenthalten zu unterstützen;
3. támogassák tudósok, a felsőoktatási igazgatás munkatársai, tanárok, oktatók, doktoranduszok, hallgatók, tanulók és szakmunkástanulók információszerzés, tanulmányút, kutatás és képzés céljából történő cseréjét,
4. den Zugang zu Archiven, Bibliotheken und ähnlichen Einrichtungen und deren wissenschaftliche Nutzung soweit wie möglich zu erleichtern und den Austausch auf dem Gebiet von Information und Dokumentation sowie von Archivalienreproduktion zu unterstützen;
4. a lehető legmesszebbmenően könnyítsék meg a levéltárak, a könyvtárak és hasonló intézmények hozzáférhetőségét és ezek tudományos célú használatát, valamint támogassák az információ-, dokumentáció- és levéltári másolatcserét,
5. den Austausch von wissenschaftlicher, pädagogischer und didaktischer Literatur, von Lehr-, Anschauungs- und Informationsmaterial und Lehrfilmen für Lehr- und Forschungszwecke sowie die Veranstaltung entsprechender Fachausstellungen zu fördern;
5. támogassák a tudományos, pedagógiai és didaktikai irodalom, az oktatási-, szemléltető- és információs anyagok, valamint oktatófilmek oktatási és kutatási célból történő cseréjét, és segítsék elő ezirányú szakkiállítások megrendezését,
6. die Beziehungen zwischen den Hochschulen beider Länder und anderen kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtungen zu fördern;
6. támogassák a két ország felsőoktatási intézményei és egyéb kulturális és tudományos intézményei közötti kapcsolatokat,
7. auf den Gebieten der Pflege, der Restaurierung und des Schutzes historischer und kultureller Denkmäler zusammenzuarbeiten.
7. működjenek együtt a történelmi és kulturális műemlékek ápolásának, restaurálásának és védelmének területén.

Artikel 6

Die Vertragsparteien werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten Studenten und Wissenschaftlern des Partnerlands Stipendien zur Ausbildung, zur Fortbildung und zu Forschungsarbeiten zur Verfügung stellen und den Austausch im Bereich von Bildung und Wissenschaft durch weitere Maßnahmen, insbesondere durch Erleichterung der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis und der Aufenthaltsbedingungen im Gastland, in geeigneter Weise begleiten.

6. cikk

A Szerződő Felek lehetőségeik keretei között ösztöndíjakat bocsátanak rendelkezésre a partnerország hallgatói és tudósai számára képzés, továbbképzés és kutatás céljából, és az oktatási és tudományos cserét megfelelő módon követik további intézkedésekkel, különösen a vendégországbeli tartózkodási engedély kiadásának és a tartózkodási feltételeknek a megkönnyítésével.

Artikel 7

Die Vertragsparteien messen der Zusammenarbeit in der Aus- und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften der Wirtschaft große Bedeutung für die Ausgestaltung ihrer Beziehungen bei. Sie werden diese Zusammenarbeit nach Kräften unterstützen und nach Bedarf Absprachen hierzu treffen. [482]

7. cikk

A Szerődő Felek nagy jelentőséget tulajdonítanak kapcsolataik alakításában a gazdasági szakemberek és vezetők képzése és továbbképzése területén folyó együttműködésüknek. Erejükhöz mérten támogatni fogják ezt az együttműködést és szükség esetén erről megállapodást kötnek.

Artikel 8

Die Vertragsparteien sehen in der Zusammenarbeit im Bereich der Erwachsenenbildung einen wichtigen Beitrag zur Vertiefung ihrer Beziehungen und erklären sich bereit, diese Zusammenarbeit nach Kräften zu unterstützen.

8. cikk

A Szerződő Felek a felnőttképzés területén folyó együttműködést kapcsolataik elmélyítéséhez való fontos hozzájárulásnak tekintik, és készek arra, hogy ezt erejükhöz mérten támogassák.

Artikel 9

Die Vertragsparteien werden auf dem Gebiet des Filmwesens, des Fernsehens und des Hörfunks die Zusammenarbeit der betreffenden Anstalten in ihren Ländern sowie die Herstellung und den Austausch von Filmen und anderen audiovisuellen Medien, die den Zielen dieses Abkommens dienen können, im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen. Sie ermutigen zur Zusammenarbeit im Buch- und Verlagswesen.

9. cikk

A Szerződő Felek a film, a televízió és a rádió területén, lehetőségeik szerint, támogatni fogják országaik érintett intézményeinek együttműködését, továbbá olyan filmek és más audiovizuális médiák előállítását és cseréjét, melyek ezen Egyezmény céjait szolgálhatják. Ösztönzik az együttműködést a könyv- és más kiadói területen.

Artikel 10

Die Vertragsparteien ermöglichen direkte Kontakte zwischen gesellschaftlichen Gruppen und Vereinigungen wie Gewerkschaften, Kirchen und Glaubensgemeinschaften, politischen und sonstigen Stiftungen mit dem Ziel einer Zusammenarbeit. Sie ermutigen solche nichtstaatlichen Organisationen, Vorhaben durchzuführen, die auch den Zielen dieses Abkommens dienen.

10. cikk

A Szerződő Felek támogatják az együttműködést célzó közvetlen kapcsolatokat társadalmi csoportok és egyesülések – mint a szakszervezetek, az egyházak és hitközösségek, a politikai és más alapítványok – között. Ösztönzik ezeket a nem-állami szervezeteket, hogy olyan elképzeléseket valósítsanak meg, amelyek ezen Egyezmény céljait is szolgálják.

Artikel 11

Die aktive Beteiligung der Jugend beider Länder am Kulturaustausch ist ein wichtiges Element der bilateralen Kulturbeziehungen. Die Vertragsparteien sind bestrebt, den Jugendaustausch, die Zusammenarbeit der Jugendorganisationen sowie der Fachkräfte der Jugendarbeit und Institutionen der Jugendhilfe zu fördern.

11. cikk

A két ország ifjúságának aktív részvétele a kulturális cserében fontos eleme a kétoldalú kulturális kapcsolatoknak. A Szerződő Felek arra törekednek, hogy támogassák az ifjúsági cserét, az ifjúsági szervezetek, az ifúság körében végzett munka szakértői valamint az ifjúságvédelmi intézmények közötti együttműködést.

Artikel 12

Die Vertragsparteien werden Begegnungen zwischen Sportlern, Trainern, Sportfunktionären und Sportmannschaften ihrer Länder ermutigen und bestrebt sein, die Zusammenarbeit im Bereich des Sports, auch an Schulen und Hochschulen, zu fördern.

12. cikk

A Szerződő Felek ösztönzik az országaik sportolói, edzői és csapatai közötti találkozókat, és arra törekednek, hogy támogassák az együttműködést a sport területén, az iskolákban és a felsőoktatási intézményekben is.

Artikel 13

Die Vertragsparteien ermöglichen den ständig in ihren Hoheitsgebieten lebenden Staatsangehörigen, die aus Ungarn stammen oder deutscher Abstammung sind, gemäß ihrer freien Entscheidung die Pflege der Sprache, Kultur, nationalen Traditionen sowie die freie Religionsausübung. Sie ermöglichen und erleichtern im Rahmen der geltenden Gesetze Förderungsmaßnahmen der anderen Seite zugunsten dieser Personen und ihrer Organisationen. Sie werden unabhängig davon die Interessen dieser Bürger im Rahmen der allgemeinen Förderprogramme angemessen berücksichtigen.

13. cikk

A Szerződő Felek lehetővé teszik az állandóan a felségterületükön élő olyan állampolgárok számára, akik német származásúak vagy Magyarországról származnak, hogy szabad elhatározásuk szerint ápolják a nyelvet, a kultúrát, a nemzeti hagyományokat, valamint hogy szabadon gyakorolhassák a vallást. Az érvényes törvények keretei között lehetővé teszik és megkönnyítik a másik Fél e személyeket és szervezeteket támogató intézkedéseit. Ezektől függetlenül, méltányosan figyelembe veszik ezen polgárok érdekeit az általános támogatási programokon belül.

Artikel 14

(1) Die Vertragsparteien werden im Rahmen ihrer jeweils geltenden Rechtsvorschriften und unter den von ihnen zu vereinbarenden Bedingungen die Gründung und Tätigkeit kultureller Einrichtungen der jeweils anderen Vertragspartei im eigenen Land unterstützen. Den kulturellen Einrichtungen der Vertragsparteien bleibt die freie Entfaltung aller für Einrichtungen dieser Art üblichen Aktivitäten garantiert.

14. cikk

(1) A Szerződő Felek támogatják, mindenkori érvényes jogi előírásaik keretei között és az általuk megállapodásban rögzítendő feltételek szerint, a másik Szerződő Fél kulturális intézményeinek alapítását és tevékenységét országaikban. A Szerződő Felek kulturális intézményei számára továbbra is garantált az ilyenfajta intézmények számára szokásos összes tevékenység szabad kifejtése.
(2) Kulturelle Einrichtungen im Sinne des Absatzes 1 sind Kulturinstitute, Kulturzentren, ganz oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanzierte Einrichtungen der Wissenschaftsorganisationen, allgemeinbildende und berufsbildende Schulen, Einrichtungen der Lehreraus- und -fortbildung, der Erwachsenenbildung, der beruflichen Aus- und Weiterbildung, Bibliotheken, Lesesäle sowie öffentlich-rechtliche Forschungseinrichtungen. Den entsandten Fachkräften dieser Institutionen sind [483] Fachkräfte, die im Rahmen der Zusammenarbeit der beiden Länder auf kulturellem, pädagogischem, wissenschaftlichem und sportlichem Gebiet im offiziellen Einzelauftrag entsandt oder vermittelt werden, gleichgestellt.
(2) Az 1. bekezdés értelmében kulurális intézményeknek minősülnek a kulturális központok, a tudományos szervezetek egészében vagy túlnyomórészt közpénzekből finanszírozott intézményei, az általános és szakképző iskolák, a tanárképzés és a tanártovábbképzés, a felnőttképzés, a szakmai képzés és a szakmai továbbképzés intézményei, a könyvtárak, olvasótermek valamint a közjogi státuszú kultatóintézetek. Ezen intézmények kiküldött szakembereivel azonos státuszúak azok a szakemberek, akiket a két ország együttműködésének keretében kulturális, pedagógiai, tudományos és sportolói területre hivatalosan, egyéni megbizással küldenek vagy közvetitenek ki.
(3) Der Status der in den Absätzen 1 und 2 genannten kulturellen Einrichtungen und der von den Vertragsparteien im Rahmen der kulturellen Zusammenarbeit im offiziellen Auftrag entsandten oder vermittelten Fachkräfte wird in der Anlage zu diesem Abkommen geregelt. Die Anlage ist integraler Bestandteil dieses Abkommens und tritt gleichzeitig mit dem Abkommen in Kraft.
(3) Az 1. és 2. bekezdésben megnevezett kulturális intézmények és a Szerződő Felek által a kulturális együttműködés keretében hivatalos megbízásból kiküldött vagy kiközvetített szakemberek státuszát ezen Egyezmény Melléklete szabályozza. A Melléklet ennek az Egyezménynek Szerves része és az Egyezménnyel egyidejűleg lép hatáyba.

Artikel 15

Die Vertragsparteien stimmen darin überein, daß verschollene oder unrechtmäßig verbrachte Kulturgüter, die sich in ihren Hoheitsgebieten befinden, an den Eigentümer oder seinen Rechtsnachfolger zurückgegeben werden.

15. cikk

A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a felségterületükön található nyomaveszett vagy jogtalanul elvitt kultúrjavakat visszaadják a tulajdonosnak vagy jogutódjának.

Artikel 16

Vertreter der Vertragsparteien werden nach Bedarf oder auf Ersuchen einer Vertragspartei als Gemischte Kommission abwechselnd in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Ungarn zusammentreten, um die Bilanz des im Rahmen dieses Abkommens erfolgten Austauschs zu ziehen und um Empfehlungen und Programme für die weitere kulturelle Zusammenarbeit zu erarbeiten sowie die grundsätzlichen finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen des kulturellen Austauschs zu erörtern. Näheres wird auf diplomatischem Weg geregelt.

16. cikk

A Szerződő Felek képviselői szükség szerint, vagy az egyik Szerződő Fél kérésére, Vegyesbizottság formájában találkoznak, váltakozva a Németországi Szövetségi Köztársaságban és a Magyar Köztársaságban, hogy mérleget készítsenek az ezen Egyezmény keretében megvalósuló kulturális együttműködésröl, ajánlásokat és programokat dolgozzanak ki a további kulturális együttműködésre, valamint megtárgyalják a kulturális csere alapvető pénzügyi és szervezeti kerefeltételeit. A részleteket diplomáciai úton szabályozzák.

Artikel 17

(1) Dieses Abkommen wird vom Tag der Unterzeichnung an nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts vorläufig angewendet.

17. cikk

(1) Ezen Egyezmény rendelkezéseit, a belső állami jogszabályok szerint, az aláírás napjától kezdve ideiglenesen alkalmazzák.
(2) Mit der vorläufigen Anwendung dieses Abkommens wird das Abkommen vom 6. Juli 1977 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Ungarischen Volksrepublik über kulturelle Zusammenarbeit nicht mehr angewendet.
(2) Ezen Egyezmény rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásával[ER 3] a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a kulturális együttműködésről 1977. július 6-án megkötött Egyezmény rendelkezéseit a továbbiakban nem alkalmazzák.

Artikel 18

Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Vertragsparteien einander notifiziert haben, daß die jeweiligen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Abkommens erfüllt sind. Als Tag des Inkrafttretens des Abkommens wird der Tag des Eingangs der letzten Notifikation angesehen.

18. cikk

Ez az Egyezmény azon a napon lép hatályba, amelyen a Szerződő Felek jegyzékben tájékoztatják egymást, hogy a hatályba lépéshez szükséges belső állami előfeltételek teljesültek. Az Egyezmény hatályba lépése napjának az utolsó jegyzék átadásának napját tekintik.

Artikel 19

Dieses Abkommen gilt für die Dauer von fünf Jahren. Danach verlängert sich die Gültigkeit um jeweils weitere fünf Jahre, sofern das Abkommen nicht von einer Vertragspartei mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich gekündigt wird.

19. cikk

Ez az Egyezmény öt évre érvényes, érvényessége további ötöt évre meghosszabodik, amennyiben azt az egyik Szerződő Fél, hat hónapos határidővel, írásban nem mondja fel.

Artikel 20

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens tritt das Abkommen vom 6. Juli 1977 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Ungarischen Volksrepublik über kulturelle Zusammenarbeit außer Kraft.

20. cikk

(1) Ezen Egyezmény hatályba lépésével a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a kulturális együttműködésről 1977. július 6-án megkötött Egyezmény hatályát veszti.
(2) Folgende auf der Grundlage des Abkommens vom 6. Juli 1977 geschlossene Abkommen, Zusatzabkommen, Vereinbarungen oder Gemeinsame Erklärungen bleiben nach Maßgabe ihrer jeweiligen Bestimmungen betreffend ihre Geltungsdauer und Kündigung in Kraft:
(2) Az alábbi, az 1977. július 6-i Egyezmény alapján megkötött Egyezmények, kiegészítő Egyezmények, Megállapodások vagy Közös Nyilatkozatok mindenkori érvényességi és felmondási rendelkezéseiknek megfelelően hatályban maradnak:
– Vereinbarung vom 7. Oktober 1987 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Ungarischen Volksrepublik über die gegenseitige Errichtung von Kultur- und Informationszentren einschließlich des ergänzenden Notenwechsels vom 13. Dezember 1989; [484]
– Megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között kulturális és tájékoztatási központok kölcsönös felállításáról/1987. október 7./, és az azt kiegészitö 1989. december 13-i Jegyzékváltás,
– Vereinbarung vom 9. Juni 1989 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Ungarischen Volksrepublik über die Errichtung eines Kultur- und Informationszentrums der Ungarischen Volksrepublik in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich des Notenwechsels vom 29. Juni 1993;
– Megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kulturális és Tájékoztatási Központja felállításáról a Németországi Szövetségi Köztársaságban /1989. június 9./, és az azt módositó 1993. június 29-i Jegyzékváltás,
– Abkommen vom 24. März 1990 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Ungarn über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich;
– Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya a Magyar Köztársaság Kormánya között felsőfokú tanulmányok egyenértéküségének elismeréséről/1990. március 24./,
– Abkommen vom 24. März 1990 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Ungarn über eine vertiefte Zusammenarbeit in der Aus- und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften der Wirtschaft;
– Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között gazdasági szakemberek és vezetők képzése és továbbképzése területén az együttműködés elmélyítésére/1990. március 24./,
– Zusatzabkommen vom 24. März 1990 zum Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik[ER 4] Deutschland und der Regierung der Republik Ungarn über kulturelle Zusammenarbeit betreffend die Entsendung von deutschen Lehrern an ungarische Schulen;
– Kiegészitö Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködésről[ER 5] szóló Egyezményhez német tanárok küldéséről magyar iskolákba/1990. március 24./,
– Zweites Zusatzabkommen vom 28. Februar 1992 zum Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Ungarn über kulturelle Zusammenarbeit betreffend die Deutsche Schule Budapest;
– Második Kiegészitő[ER 6] Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködésről szóló Egyezményhez a Budapesti Német Iskola tárgyában/1992. február 28./,
– Gemeinsame Erklärung vom 25. September 1992 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Ungarn über die Förderung der deutschen Minderheit und des Unterrichts von Deutsch als Fremdsprache in der Republik Ungarn;
– Közös Nyilatkozat a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a magyarországi német kisebbség és a német, mint idegen nyelv tanításának támogatására/1992. szeptember 25./,
– Vereinbarung vom 30. Oktober 1992 zwischen dem Bundesminister für Frauen und Jugend der Bundesrepublik Deutschland und dem Sekretariat für Jugendkoordination im Amt des Ministerpräsidenten der Republik Ungarn über jugendpolitische Zusammenarbeit.
– Megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság Nő- és[ER 7] lfjúságügyi Minisztere és a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalának Ifjúságpolitikai Koordinációs Titkársága között az ifjúságpolitikai együttműködésről/1992. október 30./.
(3) Die in Artikel 4 Absatz 7 der Vereinbarung vom 30. Oktober 1992 über jugendpolitische Zusammenarbeit genannte Gemischte Kommission nach Artikel 13 des Abkommens vom 6. Juli 1977 über kulturelle Zusammenarbeit wird ersetzt durch die Gemischte Kommission nach den Bestimmungen des Artikels 16 dieses Abkommens.
(3) Az 1992. oktober 30-i az ifjúságpolitikai együttműködésről szóló Megállapodás 4. cikkének 7. bekezdésében megnevezett, az 1977. július 6-i a kulturális együttműködésről szóló Egyezmény 13. cikke alapján létrehozott Vegyesbizottságot az ezen Egyezmény 16. cikke rendelkezései szerinti Vegyesbizottság váltja fel.
(4) Soweit in den in Absatz 2 genannten Übereinkünften oder der Gemeinsamen Erklärung vom 25. September 1992 Gegenstände des Artikels 14 Absatz 3 dieses Abkommens behandelt werden, gelten die Bestimmungen dieses Abkommens.
(4) Amennyiben a 2. bekezdésben felsorolt megállapodások vagy az 1992. szeptember 25-i Közös Nyilatkozat ezen Egyezmény 14. cikkének 3. bekezdésében foglaltakat érintik, úgy ezen Egyezmény rendelkezései érvényesek.
Geschehen zu Bonn am 1. März 1994 in zwei Urschriften, jede in deutscher und ungarischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. Készült Bonnban, 1994. március 1-jén, két eredeti példányban, mindkettő német és magyar nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.


Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya nevében
Dr. Helmut Kohl


Für die Regierung der Republik Ungarn
A Magyar Köztársaság Kormánya nevében
Péter Boross[485]

Anlage

Melléklet

Anlage zum Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Ungarn über kulturelle Zusammenarbeit
Melléklet a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti, a kulturális együttműködésről szóló Egyezményhez

1.

Die Bestimmungen dieser Anlage gelten für die in Artikel 14 des Abkommens genannten kulturellen Einrichtungen, deren Fachkräfte und andere Fachkräfte, die im Rahmen der Zusammenarbeit der beiden Länder auf kulturellem, pädagogischem, wissenschaftlichem und sportlichem Gebiet im offiziellen Einzelauftrag entsandt oder vermittelt werden.

1.

E melléklet rendelkezései az Egyezmény 14. cikkében megnevezett kulturális intézményekre, azok szakembereire és más olyan szakemberekre érvényes, akiket a két ország kulturális, pedagógiai, tudományos és sportolói területen való együttműködésének keretében, hivatalos egyéni megbízással küldenek vagy közvetítenek ki.

2.

Die Anzahl der entsandten oder vermittelten Fachkräfte muß in angemessenem Verhältnis zu dem Zweck stehen, dessen Erfüllung die jeweilige Einrichtung dient.

2.

A kiküldött vagy kiközvetített szakemberek számának megfelelő arányban kell állnia azzal a céllal, amelynek elérését a mindenkori intézmény szolgája.

3.

(1) Die unter Nummer 1 genannten Personen, die die Staatsangehörigkeit des entsendenden und nicht die Staatsangehörigkeit des Gastlands besitzen, sowie die zu ihrem Haushalt gehörenden Familienangehörigen erhalten auf Antrag gebührenfrei eine Aufenthaltserlaubnis von den zuständigen Behörden des Gastlands. Die Aufenthaltserlaubnis wird bevorzugt erteilt und beinhaltet das Recht auf mehrfache Ein- und Ausreise des Berechtigten im Rahmen ihrer Gültigkeit. Für die Tätigkeit an den in Artikel 14 des Abkommens genannten kulturellen Einrichtungen benötigen die entsandten und vermittelten Fachkräfte sowie ihre Ehegatten keine Arbeitserlaubnis.

3.

(1) Az 1. pontban felsorolt azon személyek, akik a küldő[ER 8] ország állampolgárai és nem rendelkeznek a befogadó ország állampolgárságával, illetve a háztartásukhoz tartozó családtagjaik, kérvény alapján, a fogadó ország illetékes hatóságaitól ingyenes tartózkodási engedélyt kapnak. A tartózkodási engedélyt elsőbbséget élvezve kapják meg, amely érvényességi idején belül többszöri ki- és beutazásra jogosít. Az Egyezmény 14. cikke szerinti kulturális intézményekben való tevékenységhez a kiküldött és kiközvetített szakembereknek valamint házastársuknak nincs szükségük munkavállalási engedélyre.
(2) Aufenthaltserlaubnisse nach Nummer 3 Absatz 1 mit Geltung für die Bundesrepublik Deutschland müssen vor der Einreise nach Deutschland bei einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in der Republik Ungarn eingeholt werden; Anträge auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis können in der Bundesrepublik Deutschland gestellt werden.
(2) A 3.(1) alatti, a Németországi Szövetségi Köztársaságra érvényes tartózkodási engedélyt a Németországba történő[ER 9] beutazás előtt[ER 10] a Németországi Szövetségi Köztársaság diplomáciai vagy konzuli képviseletén kell beszerezni a Magyar Köztársaságban. A tartózkodási engedély meghosz- szabbítása iránti kérelmet a Németországi Szövetségi Köztársaságban lehet benyújtani.
(3) Anträge auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach Nummer 3 Absatz 1 mit Geltung für die Republik Ungarn sowie Anträge auf deren Verlängerung müssen bei der zuständigen Behörde in der Republik Ungarn gestellt werden.
(3) A 3.(1) alatti, a Magyar Köztársaságra érvényes tartózkodási engedély valamint az annak meghosszabbitása iránti kérelmet az illetékes hatóságnál, a Magyar Köztársaságban kell benyújtani.

4.

Die Vertragsparteien gewähren den unter Nummer 1 genannten Personen, die die Staatsangehörigkeit des entsendenden und nicht die Staatsangehörigkeit des Gastlands besitzen, sowie den zu ihrem Haushalt gehörenden Familienangehörigen unter den Voraussetzungen der Nummer 3 ungehinderte Reisemöglichkeiten in ihrem Hoheitsgebiet.

4.

A Szerződő Felek az 1. pontban felsorolt azon személyeknek, akik a küldő ország állampolgárai és nem rendelkeznek a befogadó ország állampolgárságával, illetve a háztartásukhoz tartozó családtagjaik számára, a 3. pont szerinti előfeltételekkel[ER 11], felségterületükön zarvartalan utazási lehetőségeket biztosítanak.

5.

Familienangehörige im Sinne von Nummer 3 Absatz 1 und Nummer 4 sind der Ehegatte und die im Haushalt lebenden minderjährigen ledigen Kinder.

5.

A 3.(1) és a 4. pont szerinti családtagkoknak számítanak a házastárs és a háztartásban élő kiskorú nőtlen/hajadon gyermekek.

6.

(1) Die Vertragsparteien gewähren im Rahmen der geltenden Gesetze und sonstigen Vorschriften auf der Grundlage der Gegenseitigkeit Befreiung von Abgaben für die Ein- und Wiederausfuhr

6.

(1) A Szerződő Felek érvényes törvényeik és egyéb előírásaik keretein belül, kölcsönösségi alapon be- és kiviteli adó-, vám- és illetékmentességet biztosítanak az alábbiakra:
a) für Ausstattungs- und Ausstellungsgegenstände (z.B. technische Geräte, Möbel, belichtete Filme, Bücher, Zeitschriften, Bild- und Tonmaterial) einschließlich eines oder mehrerer Kraftfahrzeuge, die für die Tätigkeit der unter Nummer 1 bezeichneten kulturellen Einrichtungen eingeführt werden; [486]
a) berendezési és kiállítási tárgyakra (pl. technikai eszközök, bútorok, filmfelvételek, könyvek, folyóiratok, kép- és hanganyagok), belértve egy vagy több gépkocsit, amelyet az 1. pont alatt megnevezett kulturális intézmények tevékenységéhez hoznak be,
b) für Umzugsgut einschließlich Kraftfahrzeugen der unter Nummer 1 genannten Personen und ihrer Familienangehörigen, das mindestens sechs Monate vor der Übersiedlung benutzt worden ist und innerhalb von zwölf Monaten nach der Übersiedlung in das Hoheitsgebiet des Gastlands eingeführt wird;
b) az 1. pont alatt felsorolt személyek és családtagjaik költözködési javaira, beleértve a gépjárműveket, amelyeket a költözés előtt legalább 6 hónapon keresztül használtak és a költözés után 12 hónapon belül a fogadó ország területére behoznak,
c) für zum persönlichen Bedarf der unter Nummer 1 genannten Personen und ihrer Familienangehörigen bestimmte Arzneimittel sowie für auf dem Postwege eingeführte Geschenke.
c) az 1. pont alatt felsorolt személyek és családtagjaik személyes szükségleteit kielégítő meghatározott gyógyszerekre, valamint a postai úton behozott ajándékokra.
(2) Abgabenfrei eingeführte Gegenstände dürfen im Gastland erst dann abgegeben oder veräußert werden, wenn die ausgesetzten Abgaben entrichtet wurden oder nachdem die Gegenstände mindestens drei Jahre im Gastland in Gebrauch waren.
(2) Az adó-, vám- és illetékmentesen behozott tárgyak a fogadó országban csak akkor ruházhatók át, ill. adhatók el, ha az elengedett illetéket megfizették, vagy ha azokat a fogadó országban már legalább három éve használták.

7.

Die Vertragsparteien unterstützen die unter Nummer 1 genannten Personen und ihre Familien bei der Registrierung der eingeführten Kraftfahrzeuge.

7.

A Szerződő Felek segítík az 1. pontban felsorolt személyeket és családtagjaikat a behozott gépkocsik nyilvántartásba vételében.

8.

Die steuerliche Behandlung der Gehälter und Bezüge der unter Nummer 1 genannten Personen richtet sich nach den jeweils geltenden Vereinbarungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Ungarn zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und nach den jeweils geltenden Gesetzen und sonstigen Vorschriften.

8.

Az 1. pontban felsorolt személyek fizetéseinek és illetményeinek adóztatása a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Magyar Köztársaság közötti, a jövedelem- a hozadéki és a vagyonadók kettős adóztatásának elkerülésére vonatkozó érvényes megállapodások, valamint az érvényes törvények és más előírások szerint történik.

9.

(1) Die von den in Artikel 14 Absatz 2 des Abkommens genannten kulturellen Einrichtungen organisierte künstlerische und Vortragstätigkeit kann auch von Personen ausgeübt werden, die nicht Staatsangehörige der Vertragsparteien sind.

9.

(1) Az Egyezmény 14. cikkének 2. bekezdésében megnevezett kulturális intézmények szervezésében művészi és előadói tevékenységet olyan személyek is végezhetnek, akik nem a Szerződő Felek állampolgárai.
(2) Neben dem entsandten Personal können die in Artikel 14 Absatz 2 des Abkommens genannten kulturellen Einrichtungen auch Ortskräfte einstellen. Aufnahme und Gestaltung des Arbeitsverhältnisses der Ortskräfte richten sich nach den Rechtsvorschriften der empfangenden Vertragspartei.
(2) Az Egyezmény 14. cikkének 2. bekezdésében megnevezett kulturális intézmények a kiküldött személyzet mellett helyi munkaerőt is alkalmazhatnak. A helyi munkaerők alkalmazása és munkaviszonyuk szabályozása a Fogadó Fél jogi előírásaihoz igazodik.
(3) Die in Artikel 14 Absatz 2 des Abkommens genannten kulturellen Einrichtungen können mit öffentlichen Einrichtungen sowie mit natürlichen und juristischen Personen unmittelbar verkehren.
(3) Az Egyezmény 14. cikkének 2. bekezdésében megnevezett kulturális intézmények közvetlen kapcsolatba léphetnek közintézményekkel valamint természetes és jogi személyekkel.
(4) Die Ausstattung der in Artikel 14 Absatz 2 des Abkommens genannten kulturellen Einrichtungen, einschließlich der technischen Geräte und der Materialien sowie ihr Vermögen sind Eigentum der entsendenden Vertragspartei.
(4) Az Egyezmény 14. cikkének 2. bekezdésében megnevezett kulturális intézmények felszerelése, beliértve a technikai eszközöket és az anyagokat, valamint vagyona a küldő Fél tulajdonát képezi.

10.

(1) Die Vertragsparteien gewähren den kulturellen Einrichtungen der jeweils anderen Vertragspartei für die von ihnen erbrachten Leistungen umsatzsteuerliche Vergünstigungen im Rahmen der jeweils geltenden Gesetze und sonstigen Vorschriften.

10.

(1) A Szerződő Felek a másik Szerződő Fél kulturális intézményei által nyújtot szolgáltatásokra az érvényes törvények és egyéb előírások szerint forgalmi adó kedvezményt biztosítanak.
(2) Sonstige Fragen, die mit der Besteuerung der kulturellen Einrichtungen und ihrer Mitarbeiter zusammenhängen, werden, soweit erforderlich, durch Notenwechsel geregelt.
(2) A kulturális intézmények és mukatársaik adózásával összefüggő egyéb kérdéseket, amennyiben szükséges, jegyzékváltás útján szabályozzák.

11.

Erleichterungen verwaltungstechnischer Art und andere Fragen, die sich bei der Anwendung dieses Abkommens und seiner Anlage ergeben, können, soweit dafür ein Bedarf besteht, unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten in beiden Ländern auf Antrag einer der beiden Vertragsparteien in einer gesonderten Vereinbarung durch Notenwechsel geregelt werden.

11.

Közigazgatási eljárási könnyítések, és egyéb kérdések, amelyek a jövőben ezen Egyezmény és annak Melléklete alkalmazásából adódnak, amennyiben igény van rá, az egyik Szerződő Fél kérésére, a két ország adottságainak figyelembe vétele mellett, külön megállapodásban, jegyzékváltás útján szabályozhatók.

12.

Im Falle des Ausbruchs innerer oder internationaler Konflikte werden die Vertragsparteien sofort Maßnahmen treffen, um für die unter Nummer 1 genannten Personen und ihre Familienangehörigen die Heimschaffung zu erleichtern.

12.

Belső[ER 12] vagy nemzetközi konfliktusok kitörése esetén az a Szerződő[ER 13] Felek azonnali intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy az 1. pont alatt megnevezett személyeknek és családtagjaiknak hazatérését megkönnyítsék.

13.

Im Falle der Beschädigung oder des Verlusts des Eigentums infolge öffentlicher Unruhen im Gastland erstrecken sich hinsichtlich des Rechts auf Schadenersatz die allgemeinen Regeln des Völkerrechts und das innerstaatliche Recht des Gastlands auf die unter Nummer 1 genannten Personen und ihre Familienangehörigen.

13.

A vendégországon belüli zavargások következtében előálló kár vagy tulajdonvesztés esetén az 1. pontban megnevezett személyekre és családtagjaikra a kártérítés szempontjából a nemzetközi jog általános szabályai és a vendégország belső jogrendelkezései vonatkoznak.


Errata

 1. Vorlage: képviselõinek
 2. Vorlage: együttmιködés
 3. Vorlage: alkalmazzásával
 4. Vorlage: Bundesrepulik
 5. Vorlage: együttműködésrõl
 6. Vorlage: Kiegészitõ
 7. Vorlage: ès
 8. Vorlage: küldõ
 9. Vorlage: történõ
 10. Vorlage: elõtt
 11. Vorlage: elõfeltételekkel
 12. Vorlage: Belsõ
 13. Vorlage: Szerzõdõ