Übereinkommen zwischen dem Deutschen Reiche und Ungarn, betreffend den gegenseitigen gewerblichen Rechtsschutz

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Gesetzestext
korrigiert
Titel: Übereinkommen zwischen dem Deutschen Reiche und Ungarn, betreffend den gegenseitigen gewerblichen Rechtsschutz.
Abkürzung:
Art:
Geltungsbereich:
Rechtsmaterie:
Fundstelle: Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1908, Nr. 62, Seite 659 - 665
Fassung vom: 17. November 1908
Ursprungsfassung:
Bekanntmachung: 31. Dezember 1908
Inkrafttreten:
Anmerkungen:
aus: {{{HERKUNFT}}}
Quelle: Commons
Editionsrichtlinien zum Projekt
Tango style Wikipedia Icon.svg Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia
Bild
[[Bild:{{{BILD}}}|200px]]
Um eine Seite zu bearbeiten, brauchst du nur auf die entsprechende [Seitenzahl] zu klicken. Weitere Informationen findest du hier: Hilfe
[[Index:|Indexseite]]

[659](Nr. 3552.) Übereinkommen zwischen dem Deutschen Reiche und Ungarn, betreffend den gegenseitigen gewerblichen Rechtsschutz. Vom 17. November 1908.
Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, im Namen des Deutschen Reichs, Ö Felsége a német császár, Poroszország királya, a Németbirodalom nevében
und és
Seine Majestät der Kaiser von Österreich, König von Böhmen usw. und Apostolischer König von Ungarn, Ö Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. és Magyárország apostoli királya
von dem Wunsche geleitet, den gegenseitigen Verkehr zwischen dem Deutschen Reiche einerseits und Ungarn andererseits in betreff des gewerblichen Rechtsschutzes zu regeln, haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein besonderes Übereinkommen zu treffen und demgemäß zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: azon óhajtás által vezéreltetve, hogy a kölcsönös forgalmi viszonyokat egyrészt a Németbirodalom, másrészt Magyarország, között az ipari tulajdonjogok oltalma tekintetében szabályozzák, elhatározták, hogy e czéiból külön, egyezményt kötnek és ehhez képest meghatalmazottaikká kinevezték:
Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
Ö Felsége a német császár, Poroszország királya:
Allerhöchstihren mit der Leitung des Auswärtigen Amtes betrauten außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister, Wirklichen Geheimen Rat Alfred von Kiderlen-Waechter;
Kiderlen-Waechter Alfred urat, a külügyi hivatal vezetésével megbizott rendkivüli követjét és meghatalmazott ministerét, valóságos belsö titkos tanácsosát,
Seine Majestät der Kaiser von Österreich, König von Böhmen usw. und Apostolischer König von Ungarn:
Ö Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya:
Allerhöchstihren Kämmerer, Legationsrat bei der Kaiserlichen und Königlichen Botschaft hier Dr. Ludwig Freiherrn von Flotow
Dr. Flótow Lajos báró urat, Kamarását követségi tanácsost a Berlini császári és királyi nagykövetségnél
und és
Allerhöchstihren Geheimen Rat und Staatssekretär im Königlich Ungarischen Handelsministerium Josef Szterényi, [660]
Szterényi József urat, belsö titkos tanácsosát, államtitkárt a magyar királyi kereskedelemügyi ministeriumban,
welche, nach gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten, die folgenden Artikel vereinbart haben: kik jó és kellö alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös közlése után a következö czikekkben állapodtak meg:

Artikel 1.[Bearbeiten]

Im gegenseitigen Verkehre zwischen dem Deutschen Reiche und Ungarn finden nach Beitritt Ungarns zur Internationalen Übereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 und der diese Übereinkunft ergänzenden oder abändernden Zusatzakte in Bezug auf den gewerblichen Rechtsschutz neben den Bestimmungen dieser Übereinkunft nachstehende Bestimmungen Anwendung.

1. czikk.[Bearbeiten]

Magyarországnak az ipari tulajdonjogok oltalma iránt 1883 – évi márczius hó 20 án létrejött nemzetközi egyezményhez és az ezt kiegészitö vagy módositó pótegyezményekhez történt csatlakozása után a Németbirodalomnak és Magyarországnak egymasközti forgalmával az ipari tulajdonjogok oltalma tekintetében az idézett egyezmények határozmányai mellett az alább következö rendelkezések nyernek alkalmazást.

Artikel 2.[Bearbeiten]

Die Einfuhr einer in den Gebieten eines der vertragschließenden Teile hergestellten Ware in die Gebiete des anderen Teiles soll in den letzteren den Verlust des für diese Ware erworbenen Schutzrechts, auch soweit es ein Muster oder Modell betrifft, nicht zur Folge haben.

2. czikk.[Bearbeiten]

A szerzödö felek egyikének területén elöállitott áruknak a másik fél területére való bevitele nem vonhatja maga után az utóbbi területén az ezen árúk részére megszerzett oltalomnak elvesztését az esetben sem, ha az mustrára vagy mintára vonatkozik.

Artikel 3.[Bearbeiten]

Öffentliche Wappen aus den Gebieten des einen vertragschließenden Teiles werden in den Gebieten des anderen Teiles nicht als Freizeichen angesehen werden. Dies gilt auch für solche Ausführungen der Wappen, welche Abweichungen von der amtlichen Ausführungsform aufweisen, sofern trotz dieser Abweichungen Verwechselungen im Verkehre zu erwarten sind.

3. czikk.[Bearbeiten]

Az egyik szerzödö fél területéröl való közhatósági czimerek a másik fél területén szabadon használható árujegyekül nem tekintetnek. Ugyanez áll a czimereknek a hivatalosan megállapitott alaktól eltérö összeállitásaira, a mennyiben ezek a forgalomban az eltérések daczára is összetévesztést eredményezhetnek.
Warenzeichen, welche solche Wappen als Bestandteile enthalten, soll, sofern diese Wappen nachweisbar berechtigterweise [661] von dem Anmelder in dem Warenzeichen geführt werden, in den Gebieten des anderen Teiles die Eintragung in die Zeichenrolle (das Markenregister) wegen Führung solcher Wappen nicht versagt werden können.
Az ily czimereket tartalmazó védjegyektöl a másik szerzödö fél területén az árujegylajstromba (a védjegylajstromba) való felvétel nem tagadható meg az ily czimerhasználat indokából, ha a bejelentö beigazolni képes, hogy jogában áll azilletö czimert védjegyében használni.
Außer demjenigen, welcher die Berechtigung zur Führung solcher Wappen besitzt, hat niemand Anspruch auf Schutz dieser zusammengesetzten Warenzeichen.
Más, mint a ki az ily czimer használatára jogositva van, nem tarthat igényt az ilykép összetett védjegyek oltalmára.
Diese Bestimmungen finden insbesondere auch auf die ungarische Sankt-Stephanskrone Anwendung.
Ugyanezen rendelkezések nyernek alkalmazást a magyar Szent István korona ábrázolásaira is.
Warenzeichen, welche in den Gebieten eines der vertragschließenden Teile als Kennzeichen der Waren von Angehörigen eines bestimmten gewerblichen Verbandes, eines bestimmten Ortes oder Bezirkes Schutz genießen, sind, sofern die Anmeldung dieser Warenzeichen vor dem 1. Oktober 1875 in den Gebieten des anderen Teiles erfolgt ist, hier von der Benutzung als Freizeichen ausgeschlossen.
Az oly árujegyek, melyek az egyik szerzödö fél területén mint valamely külön ipar kötelékhez, bizonyos helyhez vagy kerülethez tartozók áruinak ismertetö jelvényei oltalmat élveznek, a másik fél területén sem tekinthetök szabadon használható jegyeknek, ha ezek az árujegyek ott 1875 évi október hó 1-je elött be lettek jelentve.
Außer den Angehörigen eines solchen Verbandes, Ortes oder Bezirkes hat niemand Anspruch auf Schutz dieser Warenzeichen.
Az ily kötelékhez, helyhez vagy kerülethez tartozókon kivül senkisem tarthat igényt az ilyen árújegyek oltalmára.

Artikel 4.[Bearbeiten]

Muster und Modelle, sowie Warenzeichen, für welche deutsche Angehörige in Ungarn einen Schutz erlangen wollen, sind bei der Handels- und Gewerbekammer in Budapest oder bei der künftig an deren Stelle tretenden Registrierungsbehörde anzumelden.

4. czikk.[Bearbeiten]

Azok a mustrák és minták, úgyszintén azok a vedjegyek, melyek részére német állampolgárok Magyarországon oltalmat kivannak szerezni, a budapesti kereskedelmi és iparkamaránál vagy a jövöben ennek helyébe, lépö lajstromozó hatóságnál jelentendök be.

Artikel 5.[Bearbeiten]

Jeder der vertragschließenden Teile wird, soweit dies noch nicht geschehen ist, Bestimmungen gegen den Verkauf und das Feilhalten solcher Waren [662] treffen, welche zum Zwecke der Täuschung in Handel und Verkehr unbefugterweise mit öffentlichen Wappen aus den Gebieten des anderen vertragschließenden Teiles oder mit Namen bestimmter, in den Gebieten des anderen Teiles gelegenen Orte oder Bezirke behufs Bezeichnung des Ursprunges versehen sind.

5. czikk.[Bearbeiten]

Mindegyik szerzödö fél, a mennyiben az még meg nem történt volna, intézkedéseket fog tenni az oly áruk eladása és árúba bocsátása ellen, a melyek a kereskedelem és a forgalom megtévesztése végett származásuk megjelölésére jogosulatlanúl a másik szerzödö fél területéröl való közhatósági czimerekkel vagy a másik fél területén fekvö helységek, esetleg vidékek nevével vannak ellátva.

Artikel 6.[Bearbeiten]

Im Falle einer der vertragschließenden Teile aus dem Verbande der Internationalen Union zum Schutze des gewerblichen Eigentums austreten sollte, hat er über die erfolgte Kündigung dem anderen Teile sofort Mitteilung zu machen und gleichzeitig die Verhandlungen behufs Revision des gegenwärtigen Übereinkommens einzuleiten.

6. czikk.[Bearbeiten]

Az esetben ha a szerzödö felek valamelyike az ipari tulajdonjogok védelmére alakult nemzetközi Unió kötelékéböl kilépne, ugy köteles az a felmondás megtörténtéröl a másik felet azonnal értesiteni és egyidejüleg a jelen egyezmény módositása iránt is tárgyalásokat meginditani.
Sollten diese Verhandlungen bis zu dem Zeitpunkt, in welchem laut Artikel 18 der Internationalen Übereinkunft vom 20. März 1883 der Austritt wirksam wird, nicht zum Abschlusse gelangen, so haben bis zum Zustandekommen eines neuen Übereinkommens auch weiterhin die Bestimmungen jener Übereinkunft nebst den sie ergänzenden oder abändernden Zusatzakten im gegenseitigen Verkehre der vertragschließenden Teile in Anwendung zu bleiben.
Ha ezen tárgyalások azon idöpontig, a mikor a kilépés az 1883 – ik évi márczius hó 20 – án létrejött nemzetközi egyezménynek 18. czikke értelmében joghatályossá válik, befejezést nem nyertek volna, ugy az ujabb egyezmény létrejöttéig a szerzödö felek egymásközti forgalmában továbbra is annak az egyezménynek, valamint a kiegészitö vagy módositó pótegyezményeknek határozmányai fognak alkalmazást nyerni.

Artikel 7.[Bearbeiten]

Für die im Deutschen Reiche als Gebrauchsmuster, in Ungarn hingegen als Erfindungen angemeldeten Gegenstände wird die im Artikel 4 der durch die Zusatzakte vom 14. Dezember 1900 abgeänderten Internationalen Übereinkunft vom 20. März 1883 gewährleistete Prioritätsfrist, wenn die Anmeldung zuerst im Deutschen Reiche erfolgte, [663] auf vier Monate, wenn die Anmeldung zuerst in Ungarn erfolgte, auf zwölf Monate bemessen.

7. czikk.[Bearbeiten]

Oly tárgyak részére, a melyek a Németbirodalomban mint használati minták, Magyarországon pedig mint találmányok jelentetnek be, az 1883 – évi márczius hó 20 – án kelt nemzetközi egyezménynek az 1900 évi deczember hó 14 – én kelt pótegyezmény által módositott 4. czikkében biztositott elsöbbségi határidö, ha a bejelentés elöbb a Németbirodalomban eszközöltetett, 4 hónapban, ha pedig elöbb Magyarországon történt 12 hónapban álla-pittatik meg.

Artikel 8.[Bearbeiten]

Das gegenwärtige Übereinkommen tritt mit dem Zeitpunkt in Kraft, zu welchem der Beitritt Ungarns zu der Internationalen Union zum Schutze des gewerblichen Eigentums wirksam wird. Mit diesem Zeitpunkte treten vorbehaltlich der Bestimmung im Artikel 9 Abs. 1 des gegenwärtigen Übereinkommens die auf den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz Bezug habenden bisherigen Vereinbarungen außer Kraft.

8. czikk.[Bearbeiten]

Jelen egyezmény azon idöpontban lép hatályba, a mikor Magyarországnak az ipari tulajdonjogok védelmére alakult nemzetközi Unióba való belépése joghatályossá vált. Ezen idöponttól kezdve, – hacsak a jelen egyezmény 9. czikkének 1, bekezdésébe foglalt rendelkezés alkalmazásának nincs helye – a szabadalmak mustrák és védjegyek kölcsönös oltalmára vonatkozólag eddig fenállott megállapodások hatályukat vesztik.
Dieses Übereinkommen bleibt bis zum Ablauf eines Jahres nach erfolgter Kündigung von seiten eines der vertragschließenden Teile in Kraft.
Ez az egyezmény a szerzödö felek bármelyike részéröl történt felmondásának napjától számitott egy évig marad hatályban.

Artikel 9.[Bearbeiten]

Diejenigen Erfindungen, Muster und Modelle, sowie Warenzeichen, welche vor dem Zeitpunkte des Inkrafttretens des gegenwärtigen Übereinkommens in den Gebieten des einen vertragschließenden Teiles angemeldet sind und innerhalb der Frist von drei Monaten nach diesem Zeitpunkt in den Gebieten des anderen Teiles angemeldet werden, genießen ein Vorrecht entweder nach Maßgabe der Artikel 3 und 4 des Übereinkommens vom 6. Dezember 1891 oder nach Maßgabe des Artikel 4 der durch die Zusatzakte vom 14. Dezember 1900 abgeänderten Internationalen Übereinkunft vom 20. März 1883, je nach dem die eine oder die andere Vereinbarung dem Anmelder günstiger ist. [664]

9. czikk.[Bearbeiten]

Azok a találmányok, mustrák és minták valamint védjegyek, melyek a jelen egyezmény hatálybaléptének idöpontjáig az egyik szerzödö fél területén be voltak jelentve és az ezen idöponttól számitandó három havi határidön belül a másik fél területén is bejelentetnek, elsöbbségi jogot élveznek vagy az 1901 évi deczember hó 6 án kötött egyezmény 3. és 4. czikke vagy az 1883 évi márczius ho 20 án létrejött nemzetközi egyezménynek az 1900 évi deczember 14 én kelt pótegyezmény által módositott 4. czikke alapján, az szerint, hogy az egyik vagy a másik megállapodás kedvezöbb a bejelentöre nézve.
Die Bestimmungen des Artikel 3 finden auch auf diejenigen Warenzeichen Anwendung, für welche im Zeitpunkte des Inkrafttretens des gegenwärtigen Übereinkommens eine noch nicht endgültig erledigte Anmeldung zur Eintragung in die Zeichenrolle (das Markenregister) vorliegt.
A 3. czikk határozmányai azon védjegyekre is alkalmazást nyernek, melyekre nézve a jelen egyezmény életbelépésének idöpontjában az árújegylajstromba (a védjegylajstromba) való bevezetés czéljából bejelentés történt ugyan, de ez még végérvényesen el nem intéztetett.

Artikel 10.[Bearbeiten]

Dieses Übereinkommen soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen sobald als möglich in Berlin ausgewechselt werden.

10. czikk.[Bearbeiten]

Ez az egyezmény megerösitendö és a megerösitö okiratok Berlinben mielöbb kicserélendök.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten das gegenwärtige Übereinkommen unterzeichnet und ihre Siegel beigedrückt.
Ennek hiteléül mindkét félnek meghatalmazottai jelen egyezményt aláirtak és pecsétjükkel ellátták.
So geschehen in Berlin, den 17. November 1908.
Kelt Berlinben 1908 évi november hó 17én.
(L. S.) von Kiderlen-Waechter.
(L. S.) Freiherr von Flotow.
(L. S.) Szterényi.


__________________


Das vorstehende Übereinkommen ist ratifiziert worden, und die Auswechselung der Ratifikationsurkunden hat am 30. Dezember 1908 in Berlin stattgefunden.

[665]

Schlußprotokoll.[Bearbeiten]

Bei der Unterzeichnung des Übereinkommens, betreffend den gewerblichen Rechtsschutz im gegenseitigen Verkehre zwischen dem Deutschen Reiche und Ungarn, ist Einverständnis über nachstehendes festgestellt worden:

Zarjegyzökönyv.[Bearbeiten]

Az ipari tulajdonjogoknak a Németbirodalom és Magyarország egymásközti forgalmában való oltalmára vonatkozó egyezmény aláirása alkalmával megállapitást nyert, hogy a következökre nézve áll fenn egyetértés:

Zu Artikel 3. Zu Abs. 1 bis 4.[Bearbeiten]

Durch die Bestimmungen des Artikel 3 werden die Vorschriften der inneren Gesetzgebungen über die mißbräuchliche Verwendung staatlicher Embleme zu Täuschungszwecken nicht berührt.

A 3. czikkhez. Az 1–4 bekezdéshez.[Bearbeiten]

A 3. czikk határozmányai nem érintik a belföldi törvényhozásnak azokat a rendelkezéseit, a melyek az állami jelvények megtévesztés czéljából való jogosulatlan használata ellen irányulnak.

Zu Abs. 4.[Bearbeiten]

Der besondere Schutz, welcher hier der ungarischen Sankt-Stephanskrone mit Rücksicht auf ihre charakteristische Ausgestaltung zugesichert wird, kann für sonstige Kronenbilder nicht beansprucht werden.

A 4. bekezdéshez.[Bearbeiten]

Az a különös oltalom, a mely itt a magyar Szent Jstván koronának jellegzetes kialakitására való tekintettel biztosittatik, semmiféle más korona ábrázolás részére sem igényelhetö.
Eine Abbildung der ungarischen Sankt-Stephanskrone wird seitens der Königlich Ungarischen Regierung beim Kaiserlichen Deutschen Patentamt in Berlin niedergelegt.
A Szent Jstván korona ábrázolását a magyar királyi kormány a német császári szabadalmi hivatalnál Berlinben le fogja tétetni.
Berlin, den 17. November 1908.
Berlin 1908 évi november hó 17én.
(L. S.) von Kiderlen-Waechter.
(L. S.) Freiherr von Flotow.
(L. S.) Szterényi.